Home

• ordin nr. 160 privind securitatea informaţiilor ue clasificate

ORDIN 160 06/02/2006 - Portal Legislati

ORDIN 160 06/02/2006 - Portal Legislativ. ORDIN nr. 160 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor-cadru privind securitatea informaţiilor UE clasificate. EMITENT. GUVERNUL - OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 23 februarie 2006. În temeiul art ORDIN nr. 160 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor-cadru privind securitatea informatiilor UE clasificate EMITENT: GUVERNUL - OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR SECRETE DE STAT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 23 februarie 200 ORDINUL nr. 160 din 06 februarie 2006 pentru aprobarea normelor cadru privind securitatea informaţiilor UE clasificate Anexă: Normele cadru privind securitatea informaţiilor UE clasificate ORDINUL nr. 171 din 10 martie 2006 pentru aprobarea Ghidului INFOSEC privind estimarea nivelurilor de încredere pentru medii specifice în care operează. Articolul 1 Se aprobă Normele-cadru privind securitatea informaţiilor UE clasificate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2 Conţinutul normelor-cadru prevăzute la art. 1 va fi revizuit periodic, în vederea armonizării reglementărilor naţionale cu normele europene şi euroatlantice în domeniu

ORDIN nr. 160 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea ..

NORMELOR CADRU PRIVIND SECURITATEA INFORMAłIILOR UE CLASIFICATE În temeiul art. II din Legea nr. 343/2005 pentru modificarea şi completarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr.153/2002 privind organizarea şi funcŃionarea Oficiului Registrului NaŃional al InformaŃiilor Secrete de Stat, DIRECTORUL GENERA ORDIN nr.160 din 6 februarie 2006 al directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Normelor-cadru privind securitatea informaţiilor UE clasificate Ordinul Directorului general al ORNISS nr. 160/2006 pentru aprobarea Normelor-cadru privind securitatea informațiilor UE clasificate; Ordinul Directorului general al ORNISS nr. 192/2006 privind aprobarea procedurii de acreditare, desființare sau reacreditare a Componentelor Sistemului National de Registre

O. nr.160/06-02-2006 (O.R.N.I.S.S.) ORDIN al directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Normelor-cadru privind securitatea informaţiilor UE clasificate- 7. O. nr.167/27-02-2006 (O.R.N.I.S.S.) ORDIN al directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor. 12. Ordinul Directorului General al ORNISS nr. 160 din 06 februarie 2006 pentru aprobarea normelor cadru privind securitatea informaţiilor UE clasificate. 13. Legea nr. 267 din 5 octombrie 2005 pentru ratificarea Acordului dintre România si Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul de informaţii clasificate, semnat. securitatea infrastructurilor critice naţionale/europene; 8. Norme privind informaţiile clasificate ale UE; 9. Ordinul directorului general al ORNISS nr.160/2006 pentru aprobarea Normelor cadru privind securitatea informaţiilor UE clasificate; 10. OMAI 270/2019 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de identificare, desemnare ş ORDINUL nr. 160 din 06 februarie 2006 pentru aprobarea normelor cadru privind securitatea informaţiilor UE clasificate; ORDINUL nr. 13 din 31 ianuarie 2006 pentru aprobarea normelor cadru privind securitatea fizică a informaţiilor UE clasificate; ORDINUL nr. 192 din 29 mai 2006 privind aprobarea procedurii de acreditare, desfiinţare sau.

ORNISS - Oficiul Registrului National al Informatiilor

Pe acest fond si in corelatie cu cele de mai sus si prevederile Legii 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, respectiv ale HG nr.585/2002 Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor, in speta cele cuprinse in - art.160 Constituie elemente de incompatibilitate pentru accesul solicitantului la informaţii secrete. Academia.edu is a platform for academics to share research papers Ordinul MAPN nr. M.9/2013 - aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale; Ordinul MADR nr. 32/2013 - aprobarea formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2013; Ordinul Ministerului Sănătății CNAS nr. 207/2013 nr. 151/2013 - prorogarea termenului prev. la art s) întocmirea documentelor cu respectarea instrucţiunilor de aplicarea a Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate; t) păstrarea evidenţei stricte a autorizaţiilor de acces informaţiilor cu caracter secret de serviciu, conform legislaţiei în vigoare

La 24 decembrie 2020, Uniunea Europeană şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord au agreat un acord privind parteneriatul viitor (acord privind comerţul şi cooperarea). Totodată, UE şi UK au negociat două acorduri separate, cu privire la securitatea informaţiilor (necesar pentru informaţiile clasificate) şi cooperarea.

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu. ORDIN Nr. 101/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 490/2005 pentru stabilirea condiţiilor de acces la informaţii U.E. clasificate, emisă de OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT GUVERNUL ROMÂNIEI, publicată în M.Of. nr. 845 din 20.11.201 Totodată, art. 4 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 12 aprilie 2002, prevede principalele obiective ale protecţiei informaţiilor clasificate, şi anume (a) protejarea acestora împotriva acţiunilor de spionaj, compromitere sau acces. Pentru aplicarea prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 353/2002 pentru aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România, cu modificările ulterioare, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu. Concursul/examenul se va desfăşura la sediul Institutul de Studii pentru Ordine Publică din Bucureşti, Șoseaua Olteniței nr. 158-160, sector 4, în data de 06.06.2019, ora 12.30 şi va consta, conform prevederilor art. 2738 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi art. 23 din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului nr. 140/2016, în susţinerea unui interviu structurat p

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ultima actualizare : Ordonaţa de urgenţă nr. 59 din 24 iunie 2021. Ediție adnotată cu Normele metodologice aprobate prin H.G. 1/2016, ultima actualizare : Hotărârea Guvernului nr. 864 din 14 octombrie 2020 precum și cu ordinele pentru aplicarea Codului fiscal emise până la data de 01 martie 202 Info:- titlu complet: Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii- publicata in Monitorul Oficial nr. 418/ 15 mai 2006;- intrata in vigoare in 01 iulie 2006- modificata in nenumarate randuri, ultima modificare in vigoare din [ NORMELOR-CADRU privind securitatea fizică a informaţiilor UE clasificate. 13. Managementul organizațional al poliției - Fundamente teoretice, Costică VOICU și Stefan PRUNĂ. 14. Strategia națională de ordine și siguranță publică 2015 - 2020, aprobată prin H.G. nr. 779/2015. COMISIA DE CONCUR

Ordin 160 06/02/200

 1. Prezentele norme stabilesc modul de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a reglementarilor privind protecţia informaţiilor clasificate, în concordanţă cu prevederile următoarelor acte normative: a) Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare; b) Normele privind protecţia informaţiilor clasificate ale.
 2. 1. HOTĂRÂRE nr. 866 din 14 octombrie 2015 privind declasificarea sau trecerea în altă clasă ori alt nivel de secretizare a unor categorii de informaţii referitoare la activitatea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 octombrie 201
 3. Producătorii se asigură că echipamentele sub presiune sau ansamblurile menționate la pct.15-20 sînt însoțite de o copie a declaraţiei de conformitate precum și de instrucțiuni și de informații privind securitatea în conformitate cu pct.3.3 și 3.4 din anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică, în limba de stat. Astfel de.
 4. Dacă pentru accesul la informații NATO clasificate există separat Hotărârea de Guvern nr.353/2002 pentru aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor secrete de stat ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România, accesul la informații UE clasificate este stabilit prin Ordinul directorului general al Oficiului.
 5. Regulamentul UE nr. 347/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1364/2006/CE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 și (CE) nr. 715/2009
 6. În conformitate cu Legea nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat, există 12 categorii de arii naturale protejate de stat, printre care rezervaţii ştiinţifice, naturale, peisajere, ale biosferei, parcuri naţionale, monumente ale naturii, grădini dendrologice, zoologice, zone umede ş.a

 1. 39) art. 191 din Legea din data de 5 august 2010 privind protecţia informaţiilor clasificate (M.Of. nr. 182, poz. 1228), care prevede: Art. 191. Legea intră în vigoare în termen de 3 luni de la data promulgării cu excepţia art. 131, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2013
 2. 6.8.Activităţile de dezinsectie se vor efectua cu respectarea Normelor de igienă si a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei aprobate prin Ordin nr.119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei
 3. 5) Legea nr.1347-XIII din 9 octombrie 1997 privind deşeurile de producţie şi menajere; 6) Legea nr. 1236-XIII din 3 iulie 1997 cu privire la regimul produselor şi substanţelor nocive; 7) Legea nr. 40-XV din 19 februarie 2004 pentru ratificarea Convenţiei de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi
 4. Legea nr. 59 din 11 aprilie 2016 . privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase. Ordinul Ministrului Afacerilor Interne, nr. 735/2005 privind evidenţa, gestionarea, depozitarea şi distribuirea ajutoarelor interne şi internaţionale destinate populaţiei în situaţii de urgenţă
 5. * * * Ordin nr. 160 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor-cadru privind securitatea informatiilor UE clasificate, act emis de O.R.N.I.S.S. 18. Codul muncii şi Legi uzuale, Ed.Universul Juridic, 2012. 1 9. * * * Metodologia de implementare a standardului de control intern- managementul riscului, elaborată de Ministerul Finanţelor.

O R D I N Nr. ________ pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor . Ministrul Justiţiei, În temeiul dispoziţiilor art. 140 alin (2) din Legea nr. 304 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE . ORDIN. privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.052/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind alocarea de fonduri de la bugetul de stat instituţiilor de învăţământ superior de stat pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare - ştiinţifice, tehnice. Protocolul [140] a vizat exprimarea acordului instituțiilor pentru crearea unui sistem informatic și de comunicații (SIC), astfel încât transmiterea documentelor privind emiterea mandatelor de securitate națională, elaborate în baza Legii nr. 51/1991 privind securitatea națională și a Legii nr. 535/2004 privind prevenirea și. Registrul privind evidenţa solicitărilor de furnizare a informaţiilor privind mediul deţinute de APM Dolj B-dul Racoţeanu nr.160 Nr. telefon/fax: 0251.441.018 / 0251.441.453 estimate după metodologia prevăzută în Ordinul MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile. Campanie privind verificarea modului de respectare de către angajatori a Directivei 2014/67/UE privind asigurarea aplicării Directivei nr. 96/71/CE privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale, astfel cum sunt transpuse în legislaţia naţional

ORDIN nr.160 din 6 februarie 2006 al directorului general ..

Art.491.- Alineatul 4 al articolului 7 din Legea nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.248 din 12 aprilie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează Ordinul nr. 1299/2005 privind aprobarea Procedurii de inspecţie pentru obiectivele care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase -Hotărârea nr.140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din O.U.G. Nr. 57/2007 aprobata de Legea nr. 49/2011, privind regimul ariilor naurale protejate, conservarea habitatelor naturale, a a florei si faunei salbatice ,arpobata cu modificari si completari prin legea 49/2001 , cu modificarile si completarileulterioare

Protecţia informaţiilor clasificate NATO şi UE - DGP

 1. istrului finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea instituţiilor publice.
 2. - Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 12 aprilie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 7, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins
 3. - HG nr. 1029/2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor care transpune Directiva 2006/42/CE); - Regulamentul UE 2016/1628 privind cerinţele şi omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamente mobile fără destinaţie rutieră şi HG nr. 467/2018
 4. istrului afacerilor interne pentru modificarea anexelor nr. 3 şi 5 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Schengen, aprobat prin Ordinul
 5. Pirateria informatică Legiuitorul român a redefinit recent pirateria informatică (art. 139(9) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, reprodus aşa cum a fost modificat prin art. 1, pct. 115 din Legea nr. 285/2004). În principal, aceasta constă în reproducerea neautorizată pe sisteme informatice a programelor.
 6. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. P A R T E A I. Anul 185 (XXIX) - Nr. 123 LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE Miercuri, 15 februarie 2017. SUMAR. HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTA

ORDINE emise în anul 2006 de catre Oficiul Registrului

Rãspunderea privind corectitudinea informaþiilor prezentate revine în întregime autorilor. Marius Dan Reguli aplicabile controlului informaţiilor, datelor şi materialelor clasificate dr. Corpul Național al Polițiștilor vă informează că în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 153 din 01.03.2017 a fost publicat Ordinul MAI nr. 28/2017 privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în. Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate32 și H.G.R. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate in România 32 Art. 17 din Legea nr. 182/2002 În categoria informaţiilor secrete de stat sunt cuprinse informaţiile care reprezintă sau care se referă la: a) sistemul. Aceste arii de cercetare privind securitatea cibernetică includcompoziţia sistemelor securizate, securitatea sistemelor legate în reţea, metriasecurităţii, impactul socio-economic de securitate, identificarea şi analizareavulnerabilităţii şi securitate reţelelor wireless (fără fir).Referinţe:[1] U.S. General Accounting Office

(PDF) Studii de securitate publica / Public Security

revista_vama_2012_4 by Bureacov Sergiu - issuu. 9 7 9 -2 7 5 18 N S IS. P U B L I C AT I E P E R I O D I C A A S E R V I C I U L U I VA M A L IULIE -AUGUST 2012. ¹4 (28) Tema numărului. este cea de soluţionare a solicitărilor de informaţii de interes public, şi respectiv a petiţiilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544.

Sef Structura de Securitate, SN NUCLEARELECTRICA SA

LEGEA nr. 99 din 19 mai 2016 privind achiziţiile sectoriale. Oferim consultanta in achizitii publice. (UE) nr. 305/2011al în conformitate cu dispoziţiile legale privind protecţia informaţiilor clasificate; b) atribuirea şi executarea contractului sectorial sau a concursului de soluţii necesită impunerea, potrivit dispoziţiilor. Legea nr.1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe ar trebui să menţioneze că procedura şi criteriile de clasificare, de revizuire a clasificării sau de declasificare a documentelor SIE sunt cele prevăzute de Legea nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate (2)-(3), alte infracţiuni de apartheid înseamnă infracţiunile de apartheid definite la secţiunea II a)/(ii), a)/(iii), c), d), e) şi f) din Convenţia internaţională privind suprimarea şi pedepsirea infracţiunii de apartheid, adoptată la 30 noiembrie 1973, de către Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, în New. 11.11. Ordinul nr. 295/2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman, cu modificările și completările ulterioare. 11.12. Ordinul nr. 1271/2006 pentru aprobarea Normelor cu privire la comercializarea produselor din carne, cu modificările și completările ulterioare - in baza Ordinului MFP nr.2402/29.07.2009 Administratia finantelor publice pentru. privind sanatatea si securitatea in munca a lucratorilor expusi la riscuri generate de zgomot Spitalele din judetul Ilfov au fost clasificate in conformitate cu criteriile de clasificare si au

Prin Ordinul nr. 2045/28.12.2017 al Ministrului muncii si justitiei sociale au fost . b) Activitati de monitorizare si evaluare programe sociale: Activitati din domeniul incluziunii sociale: - a fost intocmit raportul statistic lunar privind venitul minim garantat prevazut de Legea nr.416/2001 Modificarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice și introducerea prestației de dependență potrivit modelelor europene, implementare 2017 - 2019. Promovarea incluziunii active a grupurilor vulnerabile, combinând politicile de integrare pe piaţa muncii, cu acordarea unui venit suficient şi cu. *) A se vedea Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.170/2014 privind aprobarea modelelor de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 22 octombrie 2014 Potrivit art. 3 din Ordinul nr. 140/2017 privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local, autorităţile administraţiei publice locale competente au obligaţia publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a unui anunţ cu privire la intenţia de atribuire a contractelor de. prin Hotărîrea Guvernului nr.1073. din 27 decembrie 2013 . PLANUL NAŢIONAL DE ACŢIUNI. ÎN DOMENIUL ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE. PENTRU ANII 2013-2020. 1. POLITICA NAŢIO